Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

a. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die aan NEELcommunicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met NEELcommunicatie aangaat.

b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: NEELcommunicatie, gevestigd aan Buikheide 14 te Vessem, bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven ingeschreven onder nummer: 53672593.

c. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW waarbij de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden te verricht.

d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtnemer, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan NEELcommunicatie alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij NEELcommunicatie partij is.

b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

c. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit.

d. Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden  zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

 

Artikel 3: Offertes

a. Alle offertes en aanbiedingen van NEELcommunicatie  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. NEELcommunicatie heeft in alle gevallen het recht om een vrijblijvend door haar gedaan aanbod, tot twee dagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen. De eventuele aanvaarding van het aanbod heeft in dat geval niet tot gevolg dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

b. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, verblijf-, transport-, verzend- en koerierskosten.

c. Alle in de offertes genoemde prijzen zijn 30 dagen geldig, gerekend vanaf de offertedatum.

d. Opdrachtnemer mag prijswijzigingen die buiten invloed van opdrachtnemer zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht, met opdrachtgever verrekenen. Dit wordt tijdig gemeld bij opdrachtgever.

 

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:

- hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen aan de opdrachtgever;

- hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

b. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan verbonden condities gebonden.

c. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.

d. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.

e. Wijzigingen in de opdracht houden in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden kunnen vervallen.

F. Wanneer bij uitvoering van een opdracht gebruik gemaakt wordt van leveranciers en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden, is opdrachtnemer gerechtigd de daardoor ontstane extra kosten, waaronder tevens de extra uren van opdrachtnemer, door te berekenen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

a. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.

b. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van NEELcommunicatie) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.

c. NEELcommunicatie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel vermelde.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

 

Artikel 7: Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van NEELcommunicatie, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in euro’s.

 

Artikel 8: Bemiddelingswerkzaamheden

Indien NEELcommunicatie bemiddelingswerkzaamheden verricht is zij op geen enkele wijze partij bij de tot stand gebrachte overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde noch op enigerlei wijze aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden uit die tot stand gebrachte overeenkomst, of uit andere hoofde, geleden schade.

 

Artikel 9: Advieswerkzaamheden

a. NEELcommunicatie verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.

b. NEELcommunicatie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

 

Artikel 10: Gebruik klantnamen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag NEELcommunicatie namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van NEELcommunicatie.

 

Artikel 11: Auteursrecht

a. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.

b. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 72 uur nadat hij met het bestaan van die vordering bekend is geworden of het bestaan/ontstaan van die vordering redelijkerwijs had moeten kunnen vermoeden schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.

 

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van de facturen van NEELcommunicatie dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De juistheid van de factuur staat vast indien de opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn bezwaar tegen de factuur heeft gemaakt.

b. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

c. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 100,- per geval, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

d. Door NEELcommunicatie geleverde diensten en producten blijven eigendom van NEELcommunicatie totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

e. Door het geven van een opdracht tot ontwerp, ontwikkeling of anderszins tot stand brengen van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten, waaronder begrepen teksten, en of

diensten, aan NEELcommunicatie, verleent de opdrachtgever toestemming aan NEELcommunicatie om deze producten en/of diensten ook nadat de opdracht zal zijn geëindigd, vrijelijk, ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van derden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Reeds nu voor alsdan verklaart

de opdrachtgever dat NEELcommunicatie aldus geen inbreuk maakt op wettelijke voorschriften en/of rechten, althans de opdrachtgever doet reeds nu voor alsdan

afstand van ieder recht om jegens NEELcommunicatie een vordering in te stellen uit hoofde van wettelijke voorschriften en/of rechten die streken tot bescherming van het Auteursrecht en/of het intellectueel eigendom op de door of met medewerking van NEELcommunicatie tot stand gebrachte producten, waaronder begrepen teksten en/of diensten.

 

Artikel 13: Opschorting

a. Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van deze algemene voorwaarden in verzuim is gekomen is NEELcommunicatie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is NEELcommunicatie gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 14: Reclame

a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van NEELcommunicatie dienen plaats te vinden binnen 7 dagen nadat de mogelijkheid tot reclame of de klacht door de opdrachtgever is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. Reclames en/of klachten dienen per fax dan wel bij aangetekend schrijven bij NEELcommunicatie te worden ingediend.

b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt NEELcommunicatie geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is NEELcommunicatie niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.

c. Indien een reclame of klacht door NEELcommunicatie wordt erkend zal NEELcommunicatie, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden onder nadrukkelijke verwijzing naar de artikelen 9 en 15 daarvan.

d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens NEELcommunicatie op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van NEELcommunicatie in het betreffende geval uitkeert.

b. De aansprakelijkheid van NEELcommunicatie is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. NEELcommunicatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, personen,- of letselschade  gederfde winst of andersoortige schade.

c. NEELcommunicatie is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.

d. NEELcommunicatie wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

e. In geval van schade is de opdrachtgever verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor schade die door de opdrachtgever voorkomen had kunnen worden, is  NEELcommunicatie in geen geval aansprakelijk.

 

Artikel 16: Annulering

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of na de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van NEELcommunicatie, gehouden te vergoeden:

- hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten

- hetzij de overeengekomen vergoeding

 

Artikel 17: Wijziging en ontbinding

a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.

b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.

 

Artikel 18: Opeisbaarheid

a. De vorderingen van NEELcommunicatie op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.

b. In de hiervoor genoemde gevallen is NEELcommunicatie bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 19: Overmacht

Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van NEELcommunicatie gevergd kan worden, is NEELcommunicatie gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.

Aldus opgesteld te Vessem op 22 november 2011.

 

Comments are closed.